Magnetfelt

Alle elektriske anlegg og elektrisk utstyr i drift omgir seg med elektriske og magnetiske felt, men det er hovedsakelig magnetfelt som har fått oppmerksomhet i media. Magnetfelt dannes når elektriske ladninger er i bevegelse, altså når det går en strøm i ledningen.

Magnetfeltets styrke øker med strømstyrken i ledningen og avtar med avstanden fra ledningen. Det er med andre ord strømstyrken målt i ampere (A) som avgjør størrelsen på magnetfeltet og ikke spenningsnivået målt i volt (V). Andre viktige faktorer for magnetfeltets styrke er linenes faseavstand, innbyrdes plassering av fasene og eventuell parallellføring med andre ledninger. Magnetfelt trenger gjennom vegger og er svært vanskelig å skjerme.

Magnetfelt fra strømnettet blir vanligvis angitt i mikrotesla (µT). Normalt nivå for boliger, barnehager, skoler og næringsbygg er i området 0,01 – 0,1 µT. Slike verdier blir omtalt som bakgrunnsnivå.

Grenseverdi for magnetfelt avgitt fra strømnettet er 200 µT. Befolkningen vil stort sett aldri bli eksponert for denne verdien, så retningslinjene gitt i forskrift har ordlyden «all eksponering skal holdes så lav som praktisk mulig». Retningslinjer og grenseverdier for eksponering er omtalt i strålevernforskriften § 34, grenseverdier mv. for eksponering av personer.

I Norge er det definert et utredningsnivå for magnetfelt nær høyspenningsanlegg på 0,4 µT (gjennomsnittsnivå gjennom året). Dette er ingen grenseverdi eller tiltaksgrense. Utredningsnivået er satt slik at nettselskapet, ved oppføring av nye høyspenningsanlegg eller oppgradering av eksisterende anlegg, plikter å utrede om feltstyrke i nærliggende bygg kan bli høyere enn 0,4 µT. Dersom det er tilfellet skal alternative løsninger vurderes.

Nettselskapets oppgaver

Nettselskapet skal svare på spørsmål om feltnivå i bygninger eller områder med langvarig opphold nær nettselskapets anlegg.
Feltnivå angis basert på beregninger ut fra fakta om nettanlegget og anleggets forventede gjennomsnittlige belastning i løpet av året. I tillegg skal nettselskapet kunne anslå feltnivå ut fra forventede endringer i belastningen de nærmeste årene.
Nettselskapet foretar normalt ikke måling av feltnivåer i bygg med mindre spesielle forhold gjør dette nødvendig. Nettselskapet er ikke pliktig til å utarbeide grundige rapporter om feltproblematikk.

Videre informasjon om magnetfelt

Statens strålevern er fagmyndighet på område om strålevern og jobber blant annet med kunnskap om forekomst, risiko og effekt av stråling – herunder også stråling i form av magnetfelt avgitt fra strømnettet.

Statens strålevern sine hjemmesider:

http://www.nrpa.no

Artikkel om strøm og helseeffekter:

http://www.nrpa.no/temaartikler/90595/straum-og-helseeffektar

Artikkel om høyspentanlegg og magnetfelt:

http://www.nrpa.no/temaartikler/90641/hoegspentleidningar-og-transformatorar