KILE-ordningen

I det enkelte nettselskaps kostnadsgrunnlag inngår et element som skal sørge for at nettselskapene tar hensyn til leveringspåliteligheten i kraftnettet, KILE (kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi). KILE-ordningen er en insentivregulering som skal gi nettselskapene økonomisk motivasjon til riktig ressursallokering innenfor de rammer og vilkår som ellers er gitt av myndighetene.

Formålet med ordningen er å gi nettselskapene insentiv til å bygge og drive nettet med en samfunnsøkonomisk optimal leveringspålitelighet. KILE-elementet representerer kundenes kostnader ved avbrudd, og ordningen innebærer at kundenes avbruddskostnader tas med i nettselskapenes bedriftsøkonomiske vurderinger.

KILE-ordningen reguleres i kontrollforskriftens kapittel 9. For øvrig reguleres leveringskvalitet i egen forskrift – forskrift om leveringskvalitet. Mer informasjon om KILE-ordningen finnes her.

Kompensasjon ved langvarig strømbrudd

Dersom en kunde opplever et strømbrudd som varer i 12 timer eller mer, kan kunden fremme krav om økonomisk kompensasjon. Størrelsen på utbetalingen avhenger av lengden på avbruddet.

Kunden må selv fremme dette kravet til nettselskapet.

Satsene er som følger:
a) kr. 600 for avbrudd over 12 timer opp til og med 24 timer,
b) kr. 1400 for avbrudd over 24 timer opp til og med 48 timer og
c) kr. 2700 for avbrudd over 48 timer opp til og med 72 timer.

For avbrudd ut over 72 timer skal det gis et tillegg på kr. 1300 for hver ny påbegynt 24-timers periode avbruddet varer.

Mer informasjon om rettigheter og regler ved langvarige strømbrudd finnes her.