Plusskunde

Plusskundeordningen har eksistert siden 2010 som en frivillig prøveordning. 1. januar 2017 ble definisjonen av en plusskunde medtatt i kontrollforskriften:

«Sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon.»

Plusskundeordningen har som formål å gjøre det enklere for kunder med produksjonsanlegg som hovedsakelig benyttes til eget formål, men som i perioder med overskuddsproduksjon kan levere overskuddet inn på strømnettet. Ordningen er tilgjengelig både for privat- og bedriftskunder, og omfatter alle typer produksjonsformer.

Forutsetningen for at produksjonsanlegget omfattes av plusskundeordningen er at det på ikke noe tidspunkt mates inn mer enn en effekt på 100 kW. Dersom innmatet effekt er høyere enn 100 kW gjelder andre regler for produksjon og innmating.

Nettleie, tariffering og kraftsalg

Plusskunder betaler ordinær nettleie for alt forbruk på lik linje med øvrige kunder. Et produksjonsanlegg vil bidra til å redusere netto forbruk hos deg som kunde. Derfor vil også den ordinære nettleien reduseres med tilsvarende produsert energi. Strøm som produseres til eget forbruk avregnes ikke på nettleien og er heller ikke avgiftsbelagt.

I perioder der det er overskudd av produksjon som mates inn på nettet må det betales en innmatingstariff. Plusskunder er fritatt for fastleddet i innmatingstariffen og belastes derfor kun for et energiledd.

Energileddets størrelse i innmatingstariffen er variabelt og avhenger av marginaltapssatsen i strømnettet, områdepris og netto innmating i strømnettet. Normalt er marginaltapet negativt som betyr at kunden får betalt for innmatingen. Årsaken til dette er at det antas at det lave produksjonsvolumet vil bidra til å redusere marginaltapet i nettet fremfor å øke det.

For salg av kraft forutsettes det at kunden oppretter en avtale med den kraftleverandøren man er kunde hos. Kraftleverandøren vil da kjøpe overskuddskraften man produserer. Avtaler man kan få varierer fra kraftselskap til kraftselskap.

Tekniske krav til produksjonsanlegg i lavspenningsnettet

For å ivareta sikkerhet for de som jobber i nettet, samt overholde krav til spenningskvalitet på lik linje med øvrige forbrukskunder, så stiller nettselskapet tekniske krav til produksjonsanlegget og tilhørende installasjon.

  • Alle produksjonsanlegg som skal tilknyttes Oppdal Everks strømnett må utføres av en autorisert elektroinstallatør. Nettselskapet krever forhåndsmelding på alle slike tilknytninger. Installasjonen skal utføres i henhold til NEK400.

    Det er kundes ansvar at anlegget tilfredsstiller tekniske krav, men installatøren vil normalt dokumentere dette på vegne av kunde.

  • Det installerte utstyret skal være CE-merket og sertifisert etter tysk norm
VDE-AR-N 4105:2011-8. Når en nasjonal harmonisert norm er på plass skal den gjelde fremfor den tyske normen.
  • Det kreves at produksjonsanlegget skal være utstyrt med øydriftsvern som sikrer at produksjonsanlegget frakobles strømnettet dersom det oppstår strømavbrudd i nettselskapets nett.
  • Installasjonen må ha en automatisk firekvadrants strømmåler for å kunne måle og avregne både forbruk og produksjon. Kostnad med et eventuelt målerskifte bekostes av nettselskapet.

Fremgangsmåte for å bli plusskunde

  1. Kontakt autorisert elektroinstallatør for å vurdere tekniske og økonomiske forhold for produksjonsanlegg på din installasjon, herunder produktvalg.
  2. Installatør sender forhåndsmelding på installasjon av anlegget.
  3. Oppdal Everk behandler meldingen og foretar tekniske avklaringer mot installatør.
  4. Ved godkjent forhåndsmelding kan installasjon av anlegget utføres av installatør.

Kostnader

Plusskunde dekker alle kostnader i eget hus, inkludert kostnader til elektroinstallatør.

Dersom innmating fra plusskunde medfører behov for nettforsterking har nettselskapet anledning til å kreve et anleggsbidrag for de nødvendige tiltakene. Her gjelder de samme regler som for ordinære strømkunder. Ved planlegging av produksjonsanlegg med ytelse større enn 20 kW anbefales det at kunde tar kontakt med Oppdal Everk tidlig i planleggingsprosessen.