Anleggsbidrag

Anleggsbidrag beregnes i henhold til de til enhver tid gjeldende forskrifter, «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer». Føringer for anleggsbidrag er beskrevet i § 17-5. Anleggsbidrag, samt i standardavtale for nettilknytning § 5 Anleggsbidrag.

Nettselskapet kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder.

Anleggsbidrag ved forsterkning av en tilknytning kan beregnes når kunden forespør økt kapasitet eller kvalitet som utløser behov for forsterkning. Anleggsbidraget skal beregnes ut fra kostnadene som følger av kundens tilknytning til nettet.

Anleggsbidrag skal fastsettes uavhengig av kundens forventede energiuttak og kan maksimalt settes til anleggskostnad for anlegget minus tilknytningsgebyr. Anleggsbidrag settes lik nødvendige kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen, inklusive timeverk for personell, maskiner og utstyr.

Nettselskapet skal på forhånd informere kunden om innkreving av, og beregningsgrunnlaget for, anleggsbidraget. Anleggsbidraget kan kreves innbetalt før arbeidet påbegynnes. Ved eventuell avtale om betaling på et senere tidspunkt, kan garanti som sikkerhet for anleggsbidraget kreves.

Nettselskapet kan fordele anleggsbidraget mellom kunder som blir tilknyttet på tidspunktet for ferdigstillelse av anlegget og kunder som blir tilknyttet på et senere tidspunkt, men senest innen ti år etter ferdigstillelse av anlegget. Fordelingen kan skje i form av en etterberegning av anleggsbidraget, når nye kunder blir tilknyttet eller ved at nettselskapet forskutterer investeringskostnadene og fastsetter anleggsbidraget andelsvis ovenfor de kunder som etter hvert blir tilknyttet nettet.

Permanent distribusjonsnett/stikkledning som er bygget eller forsterket i forbindelse med tilknytning frem til tilknytningspunktet er normalt nettselskapets eiendom og nettselskapet har drifts- og vedlikeholdsplikt. Dette gjelder også dersom distribusjonsnett/stikkledning er helt eller delvis finansiert ved anleggsbidrag.

 

Oppdal Everks praksis ved anleggsbidrag

Oppdal Everk tar i praksis fullt anleggsbidrag. Det vil si at kunden betaler hele anleggskostnaden ved nytilknytning.

Ved forsterking av eksisterende tilknytning belastes kunden etter størrelse på effektøkning. Anleggsbidrag ved effektøkning er på kr 500,- pr kW.

Montasje av kortslutningsvern i stolpe medfører anleggsbidrag med en fast kostnad på kr 3000,-.

Alle anleggsbidrag faktureres uten mva. Øvrig tilleggsarbeid som ikke kommer inn under anleggsbidrag (f.eks. endring av stikkledning) faktureres etter medgått materiell og arbeid, med mva i tillegg.

Kostnadsnivå justeres årlig. Oppgitte kostnader er gyldige fra 1.1.2016 til 31.12.2016.